ประวัติ

๑.ประวัติความเป็นมาของ กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒

           ตามคำสั่ง  ทบ. (เฉพาะ)   ที่  ๑๓๔/๒๗ เรื่องการปรับหน่วย กองบัญชาการช่วยรบที่  ๒   และ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ เป็นแบบพันธกิจ  ลง  ๒๕  พ.ค.  ๒๗       กองทัพบกได้ปรับปรุงพัฒนาหน่วยทหารในกองทัพบก    ให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถสูงขึ้น   จึงได้แปรสภาพหน่วยระดับกองร้อยของเหล่าต่าง ๆ    ในกองบัญชาการช่วยรบที่๒    สนธิกำลังขึ้นเป็นรูปกองพัน  แบบพันธกิจทั้งสิ้น จำนวน  ๕  กองพัน และกองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ เป็นกองพัน ๑  ใน ๕ กองพัน    ที่ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันด้วย

             กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒  ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  ด้วยการแปรสภาพหน่วยกองร้อยทหารขนส่งที่ ๕   กองร้อยทหารขนส่งที่   ๗ ,  กองร้อยทหารขนส่งรถยนต์บรรทุกกลาง (ผสม)ที่ ๑ ,หมวดสถานีขนถ่ายชุดควบคุมการเคลื่อนย้ายที่ ๑  และชุดควบคุมการเคลื่อนย้ายที่  ๒ เป็นหน่วยในอัตรา  และจัดตั้งกองบังคับการ  และกองร้อยกองบังคับการขึ้นรวมเป็น   กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒  กองบัญชาการช่วยรบที่  ๒ เมื่อวันที่   ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗


๒.สถานที่ตั้งหน่วย

                    กองพันทหารขนส่งที่ ๒๒  ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒     ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม   อ.เมือง    จ.นครราชสีมา  ( ๓๐๐๐๐ )


๓.เกียรติประวัติของหน่วย

-ระหว่างเกิดกรณีรุกล้ำชายแดน    ของกองกำลังทหารต่างชาติเวียดนาม    เฮงสัมริน   ในเขตอีสานตอนใต้ด้าน จว.สุรินทร์และ จว.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๕ มี.ค.๒๘ หน่วยได้รับคำสั่งจากกองทัพภาคที่ ๒ ให้ดำเนินการจัดรถยนต์บรรทุกเบา   และรถยนต์บรรทุกกลาง    ออกไปทำการสนับสนุนด้านการขนส่งให้แก่หน่วยทหารราบ     และหน่วยทหารม้ายานเกราะ   ในสนามรบจนจบภารกิจ และสามารถผลักดันกองกำลังทหารต่างชาติดังกล่าวออกจากพื้นที่ประเทศไทยเป็นผลสำเร็จและได้รับหนังสือชมเชยจาก    กองทัพภาคที่ ๒    เพื่อเป็นเกียรติประวัติของหน่วยฯ 


-ตามที่กองทัพบกได้จัดให้มีการฝึกซ้อม– ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และปฏิบัติ   การในพื้นที่ส่วน -หลัง  ประจำปี  ๒๕๔๕ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ในห้วงเดือน พ.ค. ๔๕ กองทัพภาคที่ ๒  ได้จัดกำลังพลทหารราบเฉพาะกิจที่  ๒๓  เข้าร่วมในการฝึกครั้งนี้ด้วย     โดยมีกองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒เป็นหน่วยหลัก ในการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์   ให้กับหน่วยต่าง  ๆ   ที่เข้าร่วมในการฝึก ฯ จนจบภารกิจซึ่งกองพันทหารขนส่งที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันเวลา      จนได้รับหนังสือชมเชยจากกองทัพภาคที่ ๒  เพื่อเป็นเกียรติประวัติของหน่วยต่อไป


-จากเหตุการณ์กรณีพิพาทพื้นที่ทับซ้อนไทย  – กัมพูชา    บริเวณเขาพระวิหารจังหวัดศรีษะเกษ  พัน.ขส.๒๒ บชร.๒  จัดกำลังพลนายทหาร , นายสิบ , พลทหาร  พร้อมด้วยยานพาหนะ  จัดตั้ง ร้อย.ขส.สย.บชร.๒   พร้อมทั้งจัดยานพาหนะและพลขับสนับสนุน ทภ.๒     ทำการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์   ตามแผนจักรพงษ์ภูวนารถ ๕๑๒ – ทภ.๒ 


-ในห้วงเดือน ต.ค. ๕๔ พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ จัดกำลังพล นายทหาร ๙ นาย  นายสิบ ๑๓๘  นาย ยานพหานะ รยบ.ปกติขนาดใหญ่(อีซูซุ) จำนวน ๖๐ คัน รยบ. ๑ ๑/๔ ตัน   จำนวน ๒ คัน, รยบ. ๒ /๑๒ ตัน (๔ ล้อ ) จำนวน  ๒ คัน , ลจ. ๕ ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ๒๕  ตัน จำนวน   ๑๐  ชุด และ ลจ. ๖๐ ตัน พร้อมรถกึ่งพ่วงชานต่ำ ๖๐ตัน จำนวน ๑๐ ชุด สนับสนุน ศปภ.ทภ.๒ ในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จว.อยุธยา , จว.ลพบุรี , จว.อ่างทอง , จว.สิงห์บุรี , จว.นครสวรรค์ , และ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยสนับสนุนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมการขนส่งทหารบก/ศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมด้านการขนส่ง ศบภ.ทบ. ในการดำเนินการขนส่งสิ่งอุปกรณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ของหน่วยต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม